Договір публічної оферти

 
 

Договір публічної оферти
ДОГОВІР  N (номер договору)

на проведення незалежної оцінки

 

м. Київ                                                                                                             (дата договору)

 

Приватне підприємство "Експертзабезпечення", сертифікат ФДМ України № (номер та дата видачі діючого на момент укладання сертифіката), далі - Оцінювач, в особі Директора Тупіченко Галини Дмитрівни, що діє на підставі Статуту

(назва юр.особи замовника або П.І.Б. фіз.особи замовника), далі - Замовник, в особі (П.І.Б уповноваженої особи), що діє на підставі (документ, що підтверджує повноваження),  уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Оцінювач зобов’язується надати останньому послуги з проведення незалежної оцінки нерухомого майна (надалі - майно), відповідно до умов цього Договору, за результатами якої Оцінювачем складається звіт про незалежну оцінку майна. Вимоги до звіту про оцінку майна, порядку його оформлення встановлюються Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та іншими нормативними актами.

            1.2. Майном, що підлягає оцінці є нерухоме майно, а саме:

- (коротки опис майна, що підлягає оцінки), що розташований за адресою: (адреса місцязнаходження об'єкту оцінки).

            1.3. Оцінка майна проводиться з метою (вказується мета для якої робиться оцінка).

            1.4. Визначенню підлягає (вказується вид вартості).

            1.5. Датою оцінки майна вважається дата зазначена в звіті про оцінку.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

            2.1. Замовник має право:

            2.1.1. Вимагати вчасного та об’єктивного проведення оцінки майна з дотриманням умов конфіденційності;

            2.1.2. Вимагати пред’явлення Оцінювачем сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та кваліфікаційних свідоцтв працівників Оцінювача, які безпосередньо проводять оцінку майна згідно умов цього Договору;

            2.1.3. Вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України;

 

            2.2. Оцінювач має право:

            2.2.1. Мати доступ до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для проведення оцінки;

2.2.2. Отримувати від Замовника роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна;

2.2.3. Відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки;

2.2.4. Залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності;

 

2.3. Замовник зобов’язується:

2.3.1. Забезпечити Оцінювачу вільний доступ до майна, зазначеного у цьому Договорі.

2.3.2. Надавати Оцінювачу документацію, роз'яснення та додаткові відомості, що відомі Замовнику, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна.

2.3.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість робіт відповідно до п.4.1.;

 

2.4. Оцінювач зобов’язується:

2.4.1. Дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Договору, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ та нормативно-правових актів з оцінки майна;

2.4.2. Забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти Замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;

2.4.3. Забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від Замовника та інших осіб;

2.4.4. Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону;

2.4.5. Здійснити виконання вимог цього Договору у строк протягом (вказується кількість робочих днів) з дати підписання договору, огляду об’єкту оцінки та надання повного пакету документів.

2.4.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

 

3. ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

 

3.1. Після виконання Оцінювачем послуг, передбачених п.1.1. цього договору  Оцінювач передає Замовнику Звіт про результати проведеної незалежної оцінки по акту здавання-прийняття виконаних робіт.

3.2. Зобов‘язання сторін  по даному договору вважаються виконаним в повному обсязі після підписання Акту здавання-прийняття виконаних робіт Оцінювачем та Замовником і перерахування суми вказаної в п.4.1 на рахунок Оцінювача Замовником.

 

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

 

4.1. Вартість наданих за цим договором послуг складає: (сума числами) (сума прописом) грн.  00 коп. без податку на додану вартість та сплачується Замовником на поточний рахунок Оцінювача не пізніше (вказується кількість банківських днів) після підписання акту здавання-прийняття виконаних  робіт.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

5.1. Цей Договір дійсний від дати його підписання Сторонами та діє до повного його виконання Сторонами.

5.2. Цей Договір може бути достроково розірвано за вимогою Замовника у випадку неналежного виконання Оцінювачем своїх зобов’язань згідно цього Договору, виникнення обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість оцінки, недотримання конфіденційності інформації, порушення термінів виконання зобов’язань за цим договором та в інших випадках, визначених в цьому Договорі та у законодавстві України.

5.3. Цей Договір може бути достроково розірвано за вимогою Оцінювача у випадку виникнення обставин передбачених у п. 2.2.3., невиконання Замовником вимог п.2.3 цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За порушення умов цього Договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

7. "ФОРС-МАЖОР"

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти і таке інше (далі - "форс-мажор"), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною "форс-мажору", що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою Торгівельно-промисловою палатою України.

Обставини "форс-мажору" автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме право на відшкодування другою стороною можливих збитків.

 

8. КОНФИДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони зобов’язується дотримуватися конфіденційності згідно вимог чинного законодавства.

 

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

9.1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

            Цей Договір укладений в двох примірниках, по одному для кожної з сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТА  БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Оцінювач:

 

ПП "Експертзабезпечення"

 

 

ЄДРПОУ 33544143

04200, м.Київ, вул. Кондратюка 4-б, к. 454

пот.рахунок 26005053162156 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київська філія, МФО 321842,  не платник ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних умовах

 

 

Директор

 

 

                   ______________ Тупіченко Г.Д.

 

 

 М.П. 

 

Замовник:

 

(назва юр.особи замовника або П.І.Б. фіз.особи замовника)

 

(реквизити замовника)

 

 

 

 

 

                   ______________ (П.ІБ. замовника)

 

 

 М.П. Создан 04 янв 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Оценка земли
@FreeMarket.kiev.ua